Blanketter och information

Här hittar du de blanketter som skolan vid vissa tillfällen kan behöva ha i från dig som förälder.

Alphaskolans elever har samma försäkringsskydd som alla elever i Västerviks kommun. I filen olycksfallsförsäkring ser ni hela avtalet.

Skapavetande bygger på tre grundstenar

  • Språkliga färdigheter och kommunikation genomsyrar och utvecklas i alla ämnen.
  • Samarbete och tillitsfulla relationer.
  • Processarbete där eleven får respons på sina prestationer och råd hur dessa ska utvecklas.
För en mer ingående beskrivning av vår pedagogi besök www.skapavetande.se

Vanliga frågor

Vad är en friskola?

Friskolor är skolor som drivs med en annan huvudman – ägare – än de som anordnas av kommunen eller landstinget. Fristående skolor finns på såväl grundskole- som gymnasienivå. Men eleverna på en friskola läser efter samma läroplan och samma ämnen som elever i kommunala och landstingsstyrda skolor.

Kostar det någonting?

Nej. En friskola har samma lagar och förordningar som en kommunal skola. Det betyder att all undervisning och alla aktiviteter är kostnadsfria

Får man betyg?

Ja. En friskola har samma lagar och förordningar som en kommunal skola. Det betyder att det är samma kunskapskrav och samma betygssystem oberoende av vilken huvudman som styr skolan. Det som kan skilja är hur man valt att organisera skolan och undervisningen.

Får vem som helst gå på Alphaskolan?

Ja. Ni ansöker till Alphaskolan via vår hemsida. Om det inte finns plats för alla sökande tillämpar Alphaskolan de urvalsprinciper som bestämts av Skolinspektionen, nämligen i första hand syskonförtur och i andra hand kötid. Syskonförtur innebär att förtur ges till barn som har syskon som går eller har gått på Alphaskolan. Ansökan måste dock lämnas för varje barn i vanlig ordning samt att man fyller i kolumn syskon.

För ansökan som lämnas via hemsidan blir ködatum det datum då ansökan registreras i Alphaskolans kösystem. NI kan hela tiden uppdatera era uppgifter via den inloggningen ni får i samband med ansökan.

Antagningen sker i januari året då man går i sexan, när svarsfristen för den första antagningen har gått ut påbörjas reservantagningen. Antagningsbeskedet skickas ut i månadsskiftet februari/mars. Antagningsbeskedet måste undertecknas av båda vårdnadshavarna för att vara giltigt.

Kan en friskola neka att ta emot en elev?

I vissa fall kan en kommun neka att betala en fristående skola bidrag för särskilt stöd som en elev kan behöva, nämligen om det finns en kommunal skola som redan har mycket bra resurser för att tillgodose elevens särskilda behov. Bakom detta ligger ett resonemang att en ovillkorlig rätt för elever med behov av omfattande särskilt stöd att välja skola – kommunal eller fristående – kan leda till orimliga kostnadsökningar för kommunen om man inte får samla elever med liknande behov som kan utnyttja samma investeringar till en och samma skola. I de fall kommunen nekar den fristående skolan sådant särskilt bidrag kan skolan neka att ta emot eleven. Detta gäller för såväl fristående skolor på grundskolenivå som för fristående gymnasier.

Synpunkter/klagomål

På Alphaskolan är vi måna om att tillvarata synpunkter/klagomål i syfte att utveckla verksamheten. Har Du synpunkter eller klagomål vänd dig i första hand till berörd personal där frågan hör hemma. Detta är ofta elevens klassansvarige, undervisande lärare eller rektor. Anser du det nödvändigt att föra frågan vidare kan Du ta kontakt med Kunskapsnavets styrelseordförande. Vilket du gör genom att fylla i blanketten som du laddar ner här: Blankett för klagomål

Vi återkopplar till dig inom två dagar.

Vill du bara lämna synpunkter och tips på åtgärder går det bra att fylla i kontaktformuläret bredvid. Det är bra om du utgår ifrån följande frågeställningar:

Jag lämnar synpunkter i egenskap av (t.ex. elev, förälder)
Namn, e-post, telefonnummer.
Det här tycker jag.
Ev. förslag på åtgärder.
Hur vill du bli kontaktad? (E-post, telefon)

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt telefonnummer

Ditt meddelande

Samarbetsrådet

Samarbetsrådet är ett råd som träffas två gånger per termin för att avhandla övergripande frågor som berör hela skolan. Rektor kallar till rådet och alla i rådet har ett gemensamt ansvar att inkomma med ärenden.

Rådet är sammansatt på följande sätt; en föräldrarepresentant från varje klass, en personal, rektor, kontaktpolitiker.

Man representerar den klass man företräder. Inför varje möte måste vi avgöra hur dialogen med klassföräldrar ska genomföras. Protokoll läggs alltid ut på skolans hemsida.

"Alphaskolan - platsen för plugg"