Skapa vetande

Vi arbetar utifrån en pedagogik som kallas Skapavetande. Skapavetande-pedagogik grundar sig på idén att allt lärande har sin grund i bra språklig kompetens och samarbete.

Att lära är till syvende och sist att kommunicera med andra människor, även om denna interaktion efter ett tag och till en viss gräns kan ske inom varje enskild individ. Det innebär att i undervisningssammanhang är lärarens och andra professionellas samverkan och dialog med eleverna helt central. I all verksamhet där människor tillbringar tid tillsammans, är förhållningssättet mellan individer mycket viktigt. Det avgör klimatet och framgången i verksamheten. Interaktion mellan individer är grunden för självbild och självkänsla. Det är den som i förlängningen sätter gränsen för en persons känsla av harmoni och kreativitet.

Genom att samarbete mellan lärare och elever och mellan elever och elever sätts i centrum kan kunskapsutvecklingen gå mycket fort samtidigt som det skapar trygga band mellan individerna. Det kräver naturligtvis disciplin av såväl elever som personal.

Skapavetande bygger på tre grundstenar

  • Språkliga färdigheter och kommunikation genomsyrar och utvecklas i alla ämnen.
  • Samarbete och tillitsfulla relationer.
  • Processarbete där eleven får respons på sina prestationer och råd hur dessa ska utvecklas.

Arbetssätt

På Alphaskolan i Västervik arbetar eleverna i mindre grupper. På så vis blir det lättare att individualisera undervisningen.

En stor del av skolans ämnesundervisning handlar om att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga. Då Alphaskolan arbetar utifrån pedagogiken Skapavetande så är läs- och skrivträning en central del av undervisningen. Vi kan erbjuda många redskap för att utveckla ämnesspråket hos eleverna.

På Alphaskolan arbetar eleverna i längre pass. Det innebär att ett ämne sträcker sig från morgon till lunch och ett annat från lunch till dagens slut. De långa passen ger eleverna möjlighet att lära sig att föra utvecklande resonemang kring varje arbetsområde. De skapar också förutsättningar för arbetsro och minskar risken för stress hos eleverna.

"Alphaskolan - platsen för plugg"